مفاهیم حقوق و دستمزد قسمت چهارم

مفاهیم حقوق و دستمزد قسمت چهارم

1400/2/20

پیش از این 3 مقاله جامع در خصوص حقوق و دستمزد در وب سایت تیوان تراز ناب منتشر شده است و پیشنهاد می شود در اسرع وقت مطالعه شوند. 

  1. مفاهیم حقوق و دستمزد 1
  2. مفاهیم حقوق و دستمزد 2
  3. مفاهیم حقوق و دستمزد 3

معافيت سهم بيمه کارفرما با استخدام نيروي کار جوان :

در ماده 71 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مقررشده است برای ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار جوان، چنانچه طی اجرای قانون برنامه نسبت به جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی با مدرک حداقل کارشناسی به صورت کارورزی اقدام نمایند، از پرداخت سهم بیمه کارفرما برای مدت دو سال از تاریخ شروع به کار معاف می باشند.

معافيت سهم بيمه کارفرمايان کارگاه هاي پنج نفر :

از آغاز سال 13۶2 کارفرمایان کلیه کارگاه های تولیدی و صنعتی و فنی که از خدمات دولتی (از قبیل برق، آب، تلفن، راه) استفاده می نمایند تا میزان 5 نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف بوده و از 5 نفر به بالا نسبت به مازاد 5 نفر حق بیمه را خواهند پرداخت.

معافيت از پرداخت حق بيمه بيکاري :

بر اساس تبصره ماده یک قانون بیمه بیکاری، بازنشستگان و ازکارافتادگان کلی، صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری و اتباع خارجی از شمول مقررات این قانون مستثنا هستند بنابراین ازآنجاکه اعضاء هیئت مدیره شرکت ها یا مدیرعامل که عضو هیئت مدیره نیز است صاحبان حرف بوده، مشمول 3%بیمه بیکاری نیستند و برای آن ها باید 27% بیمه در نظر گرفته شود. دقت نمایید مدیرعاملی که، خارج از سازمان انتخاب شده باشد یعنی عضو هیئت مدیره (موظف و غیرموظف) نباشد، شامل تبصره ماده یک بیمه بیکاری نخواهد بود.

معافيت کارگاه هاي خانوادگی :

کارگاه خانوادگی کارگاه کوچکی است که افراد آن را اعضاء خانواده تشکیل می دهند و به زن و شوهر و فرزندان محدود می گردد و به دلیل خویشاوندی بسیار نزدیک بین اعضاء و رعایت احترام به حریم خانواده، دولت ها همواره نسبت به دخالت در مسائل روابط کار کارگاه های خانوادگی محدودیت های داشته اند و در قانون کار کشورمان نیز صرفاً به تسری مقررات مربوط به ضوابط ایمنی و حفاظت فنی و بهداشت کار نسبت به کارگاه های خانوادگی اکتفا شده است. بر اساس ماده 188 قانون کار، کارگاه های خانوادگی از شمول قانون کار و به تبع آن از شمول قانون بیمه بیکاری خارج می باشند. بدیهی است در صورت جذب فرد دیگری غیر از اعضاء خانواده کارفرما، کارگاه از شمول کارگاه خانوادگی خارج می گردد.

 

بیمه کارگاه های خانوادگی

 

ارسال ليست بيمه حقوق به سازمان تأمين اجتماعی :

بیمه یکی از کسورات قانونی حقوق و دستمزد است یعنی پرداخت کنندگان حقوق مکلف هستند لیست حقوق و دستمزد (معمولاً پایان هرماه) با در نظر گرفتن نوع بیمه تحت پوشش و قوانین و مقررات مربوطه حق بیمه سهم کارکنان را محاسبه نموده و در موعد مقرر به همراه حق بیمه سهم خود به حساب سازمان بیمه تأمین اجتماعی یا اداره بیمه خدمات درمانی واریز نمایند. همچنین لازم است در موعد مقرر یک نسخه از لیست حقوق و دستمزد را به همراه برگ پرداخت حق بیمه به مؤسسه بیمه گر تحویل نماید. مهلت پرداخت حق بیمه به حساب مؤسسات ذینفع و تحویل لیست مربوط به هرماه تا آخرین روز ماه بعد است. چون لیست حقوق فرم ثابت و مشخصی ندارد و هر مؤسسه ای برحسب ضرورت و نیاز خود فرم خاصی را برای آن طراحی و مورداستفاده قرار می دهد، سازمان بیمه تأمین اجتماعی در سال های اولیه به منظور جلوگیری از مشکلات و اشتباهات احتمالی و کنترل بهتر و راحت تر و سریع تر و با توجه به اطلاعات موردنیاز خود فرم خاصی را تهیه و در اختیار مؤسسات تحت پوشش خود قرار داده و آنان را ملزم به استفاده از آن کرده است.

 

فصل سوم مالیات بر حقوق

سرفصل مباحث مالیات بر درآمد حقوق

  • درآمد حقوق
  • افراد مشمول درآمد حقوق
  • درآمد مشمول مالیات حقوق
  • معافیت های مالیاتی درآمد حقوق
  • تکالیف مودیان و دریافت کنندگان مالیات بر درآمد حقوق
  • تکالیف و اختیارات اداره امور مالیاتی در رابطه با مالیات بر درآمد حقوق
  • جرائم مالیات بردرآمد حقوق 

 

بخشنامه های مرتبط درآمد حقوق :

ماده 82 :

درآمدی که شخص حقیقی , در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران برحسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیرنقد تحصیل میکند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است .

تبصره : درآمد حقوقی که در مدت ماموریت خارج از کشور ( از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران یا اشخاص مقیم ایران ) از منابع ایرانی عاید شخص میشود مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد .

درآمد مشمول مالیات حقوق

ماده 83 :

درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق ( مقرری,مزد ,یا حقوق اصلی ) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون .

تبصره : درآمد غیر نقدی شمول مالیات حقوق به شرح زیر تقویم و محاسبه می شود :

الف) مسکن با اثاثیه معادل 25% و بدون اثاثیه 20% حقوق و مزایای مستمر نقدی ( به استثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده 91 این قانون ) در ماه پس از وضع وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر میگردد .

درآمد مشمول مالیات حقوق

ب) اتومبیل اختصاصی با راننده معادل 10% و بدون راننده معادل 5% حقوق و مزایای مستمر نقدی ( به استثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده 91 این قانون ) در ماه پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر میگردد.

ج) سایر مزایای غیرنقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت کننده حقوق .

نکته : برای تقویم مزایای غیر نقدی به نقدی ( مسکن و اتومبیل ) صرفاً جمع حقوق و مزایای مستمر نقدی ملاک قرار می گیرد؛ لذا مزایای غیر مستمر از جمله اضافه کار قابل احتساب نمی باشد.

معافیت های مالیاتی

ماده 91 :

درآمد حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است :

حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده .

نکات بند 5 ماده 91

بخشنامه 200/98/91  مورخ 1392/11/15

بند 4 بخشنامه : وجوه پرداختی یا تخصیصی بابت حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده، فارغ از بازنشستگی، از کار افتادگی، قطع همکاری و یا ادامه کار حقوق بگیر، از پرداخت مالیات معاف می باشد.

 

مالیات

معافیت های مالیاتی

هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل

بخشنامه 30/4/3185   مورخ 1387/07/24

آیا این معافیت به "فوق العاده مدیریت " نیز تسری دارد؟

رأی معافیت های مذکور در بند ۶ ماده ۹1 قانون مالیاتهای مستقیم منحصراً ناظر به فوق العاده هایی است که با عناوین مشخص شده در آن بند پرداخت می گردد و نسبت به فوق العاده های غیر مصرح در بند مزبور قابل تسری نمی باشد .

مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانه های ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورد استفاده کارگران قرار میگیرد .

وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن .

عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعا معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 این قانون .

نظر دفتر فنی و مدیریت ریسک شماره 232/1559   مورخ 1395/02/06

نظر دفتر فنی و مدیریت ریسک :

کارکنانی که یکسال کامل کارکرد نداشته اند نیز از معافیت کامل مالیات عیدی برخوردار می گردند.

خانه های سازمانی که با اجازه قانونی یا به موجب آیین نامه های خاص در اختیار ماموران کشوری گذارده می شود.

وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آن ها مستقیما یا به وسیله حقوق بگیر به پزشک یا بیمارستان به استناد اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند

مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده 84 این قانون .

درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح  جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی , مشمول قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان .

ماده 92 :

پنجاه درصد (50%) مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بخشوده میشود .

معافیت مالیات بر درآمد حقوق مناطق آزاد

بخشنامه 210/99/33  مورخ 1399/04/10

متن بخشنامه :

به پیوست دادنامه شماره 9909970905810344 مورخ 1399/02/30هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم تسری معافیت مالیاتی مقرر در ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق ازاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 به درآمد حقوق کارمندان واحد های مستقر در مناطق ازاد تجاری صنعتی و ابطال نامه شماره 7258/230/د مورخ 1392/03/22 معاون وقت مالیات های مستقیم و نامه شماره 25607/232/ص مورخ 1391/12/20 دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی، برای اجرا ابلاغ می شود.