مفاهیم حقوق و دستمزد قسمت سوم

مفاهیم حقوق و دستمزد قسمت سوم

1400/2/18

اگر پیش از این مقالات قبلی مجموعه تیوان تراز ناب را مطالعه نکردید حتما این کار را انجام دهید زیرا که این سری از مقالات به صورت زنجیره ای و متصل به هم هستند.

عيدي و پاداش :

 • در پایان هرسال مبلغی به عنوان عیدی به شرط اینکه از دو برابر حداقل حقوق وزارت کار کمتر نبوده واز سه برابرحداقل حقوق وزارت کار بیشتر نباشد ،به کارکنان بخش خصوصی توسط کارفرما پرداخت میگردد، اماعیدی کارمندان دولت متفاوت از بخش خصوصی بوده و همه ساله توسط دولت اعلام پرداخت می گردد.
 • مبالغ عیدی پایان سال متعلق به یک سال بوده و اگر میزان کارکرد کارکنانی کمتر از آن باشد، باید مبلغ به دست آمده در هر مورد را تقسیم بر 3۶5 روز نموده و حاصل را ضربدر تعداد روزهای کارکرد نمود.
 • مقرر در ماده ۹1 ق.م.م ، بر اساس ماده 84 و 85 ق.م.م مشمول مالیات (10 درصد) است.
 • حداقل 2 برابر حقوق پایه ماهانه ≥ عیدی بخش خصوصی ≥ حداکثر 3 برابر حقوق پایه

عیدی و پاداش

سنوات سالیانه:

 • بر اساس قانون کار به ازای هرسال خدمت، یک ماه حقوق در نظر گرفته می شود. منظور از حقوق یا مبنای محاسبه حق سنوات، در کارگاه های که طرح طبقه بندی مشاغل دارند مزد گروه و پایه ( مزد مبنا ) و در واحدهایی که فاقد طرح می باشند مزد ثابت ( مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل )خواهد بود.سنوات پایان سال بابت یک سال کامل بوده و اگر میزان کارکرد کارکنانی کمتر ازیک سال باشد، باید مبلغ به دست آمده در هر مورد را تقسیم بر 3۶5 روز و بعد ضرب در تعداد روز کارکرد نمود.
 • اگر خاتمه قرارداد کار درنتیجه، کاهش توانائی های جسمی و فکری ناشی از کار کارگر باشدکارفرما مکلف است به نسبت هرسال سابقه خدمت، معادل دو ماه آخرین حقوق به وی پرداخت نماید.

پایه سنوات:

 • به کارگرانی که از شروع بکار آن ها یک سال گذشته باشد پایه سنواتی تعلق می گیرد. پایه سنوات از شروع سال دوم در همان کارگاه به کارگران تعلق گرفته و باید با حقوق پایه آن ها پرداخت گردد.
 • دقت نمایید مبالغ پایه سنوات هرساله متفاوت است.
 • (پایه سنواتی اعلام شده× روزهای ماه)+ حقوق پایه ماهانه در سال جاری=حقوق پایه ماهانه در سال دوم

فصل دوم بیمه 

بیمه تامین اجتماعی
 • حق بیمه وجوهی است که به حکم قانون تأمین اجتماعی برای استفاده از مزایای موضوع آن به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می گردد. مجموع حق بیمه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی معادل 30% حقوق و دستمزد مشمول بیمه است. که 7% آن سهم کارگر و 20% آن سهم کارفرما و 3% بیمه بیکاری سهم کارفرما است 7% سهم کارگر به عنوان یکی از کسورات حقوق و دستمزد از حقوق و دستمزد ناخالص کارگر کسر می گردد. و 23% دیگر فقط در مبنای حقوق و دستمزد مشمول بیمه کارگر محاسبه می گردد و به عنوان یکی از هزینه های کارفرما شناسایی و در دفاتر ثبت می گردد.

اقلام مشمول محاسبه حق بیمه:

 • دستمزد و حقوق
 • کارمزد و حق الزحمه
 • حق مشاوره
 • مزایای نقدی شامل: ( فوق العاده شغل، اضافه کاری، شب کاری، نوبت کاری، خارج از (مرکز، سختی کار، حق خواروبار، حق مسکن، حق ایاب و ذهاب
 • مزد ایام تعطیل و مرخصی استحقاقی
 •  پاداش های غیرمستمر
 • فوق العاده های ثابت و نظایر آن ها
 • مزایای غیر نقد مانند خوراک، پوشاک، مسکن، وسیله نقلیه
 • کارفرما مکلف است از کلیه وجوه و مزایای مشمول بیمه، حق بیمه مقرر را کسر کرده و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت نماید.
 • مهلت تحویل لیست مربوطه و پرداخت حق بیمه حقوق کارکنان سازمان بیمه تأمین اجتماعی و صندوق بیمه بیکاری حداکثر تا آخرین روز ماه بعد است.
 • اگر آخرین روز در جمعه یا روز تعطیل رسمی دیگری قرار گیرد تا پایان وقت اداری اولین روز، بعد از تعطیلی نیز مهلت خواهد داشت در غیر این صورت مشمول جریمه می گردد.
 • مهلت رسیدگی سازمان به اسناد و مدارک لیست حداکثر ۶ ماه از تاریخ دریافت لیست است. درصورتی که مشاهده نقص یا اختلاف اقدامات قانونی را انجام داده و ما به تفاوت را وصول می نماید.
 • در مورد بیمه شدگانی که کارمزد دریافت می دارند حق بیمه به مأخذ کل درآمد است.

با پرداخت حق بیمه، بیمه شدگان حق استفاده از مزایای مقرر در قانون تأمین اجتماعی رادارند که اهم مزایای بیمه را به شرح ذیل می توان نام برد:

 1. بیمه های درمانی، حوادث و بیماری ها و دریافت غرامت دستمزد ایام بیماردریافت هزینه های وسایل کمکی پزشکی مانند ویلچر، سمعک، پروتز، ارتزو..

 

کمک هزینه ازدواج

وظايف شرکت ها در قبال سازمان تأمين اجتماعی :

هر شرکت تازه تأسیس باید نزد سازمان تأمین اجتماعی تشکیل پرونده داده و کد کارگاه دریافت نماید تا بتواند بر اساس کد کارگاهی دریافتی، کارکنان خود را نزد سازمان تأمین اجتماعی ثبت نام و بیمه نماید. برای اینکه بتوانید در مقابل سازمان تأمین اجتماعی وظایف خود را به درستی انجام دهید باید موارد ذیل را در انجام دهید :

  1. تشکیل پرونده بیمه ای و اخذ شماره کارگاه
  2. نام نویسی کارکنان و دریافت شماره بیمه آن ها
  3. تهیه لیست بیمه
  4. ارسال لیست بیمهبیمه تامین اجتماعی

 

مرحله اول : تشکیل پرونده بیمه ای و اخذ شماره کارگاه

کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون باید ظرف مدت 15 روز از تاریخ تأسیس به منظور بیمه کردن کارکنان خود به نزدیک ترین شعبه تأمین اجتماعی واقع در محدوده عملکرد کارگاه مراجعه کنند و مدرکی را که نشانگر کارفرما بودن آن ها است، به شعبه تحویل داده و کد کارگاه دریافت نمایند. مدارکی که می تواند ملاک کارفرمایی شخص باشد:

1- جواز کسب صنفی معتبر (دائم یا موقت) یا هرگونه اجازه کار از مراجع ذیصلاح.

2- پروانه تأسیس یا بهره برداری.

3- اسناد مالکیت و یا صلح نامه کارگاه (اعم از رسمی یا عادی).

4- تأیید اتحادیه یا مجمع امور صنفی مربوطه مبنی بر کارفرمایی و بهره برداری کارگاه.

شعبه تأمین اجتماعی، پس از شناسایی کارگاه و تعداد کارگران شاغل در آن، پرونده کارگاه را تشکیل داده و شماره کارگاه را به آن اختصاص خواهد داد.

مرحله دوم : نام نویسی کارکنان و دریافت شماره بیمه آن ها

 اگر شخصی برای اولین بار قصد بیمه شدن را داشته باشد شما باید  با  مراجعه به سازمان تأمین اجتماعی و پر نمودن فرم مخصوص نام  نویسی و ارائه مدارک درخواست شده نسبت به نام نویسی کارکنان بیمه نشده اقدام و شماره بیمه آن ها را جهت درج در لیست بیمه    ارسالی خود درج نمایید. بدیهی است در صورت عدم نام نویسی اشخاص سازمان تأمین اجتماعی از پذیرفتن لیست بیمه خودداری خواهد نمود.

 

مرحله سوم : تهیه لیست حقوق و دستمزد (بیمه )برای سازمان تأمین اجتماعی

حسابداران برای اینکه بیمه کارکنان شرکت را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نمایند باید فهرستی از موارد موردنیاز تهیه و به همراه چک مربوطه به سازمان ارسال گردد. حسابداران شرکت های کوچک معمولاً این کار را در نرم افزار اکسل انجام داده و سپس اطلاعات را به نرم افزار مخصوص ارائه شده توسط سازمان تأمین اجتماعی انتقال و فایل الکترونیکی آن به سازمان ارسال می کنند.

مرحله چهارم : ارسال لیست حق بیمه

کارفرما مکلف است هرماه لیست کارگران یا کارمندان مشمول قانون تأمین اجتماعی که در استخدام یا در اختیاردارند صرف نظر از نوع قرارداد و کار و ترتیب استخدام و نحوه پرداخت حقوق و مزایا حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان تأمین اجتماعی ارسال نماید لیست حقوق و دستمزد حسابداران شرکت درپایان هرماه باید اقدام به تهیه لیست حقوق و دستمزد کارکنان نموده و میزان بیمه قابل پرداخت را محاسبه نمایند و مبلغ آن را به صورت چک صادر و به همراه لیست به سازمان تأمین اجتماعی شعبه مربوطه ارسال نمایند. البته در حال حاضر شما می توانید عمل پرداخت حق بیمه را به صورت الکترونیکی

و از طریق سایت سازمان تأمین اجتماعی انجام دهید برای این منظور شما باید به سازمان تأمین اجتماعی مراجعه و نام کاربری و کلمه عبور خود را دریافت نمایید.  

معافيت هاي کارفرمايان از پرداخت حق بيمه تأمين اجتماعی:

در برخی از موارد دولت جهت ایجاد رونق اقتصادی یا افزایش اشتغال از محرک های اقتصادی تحت عنوان معافیت ها برای صاحبان مشاغل استفاده می کند که در ذیل به آن ها اشاره می گردد.

کارگاه هاي مشمول بند «و» ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه

به کارگاه هایی گفته می شود که بیمه شدگان آن از سوی مراجع ذیصلاح و دفاتر کاریابی معرفی شده و کارفرما می تواند از این مزایا در سهم خود بهره مند شود. سهم کارفرما در این نوع کارگاه ها متفاوت از دیگر کارگاه ها است. این معافیت به دلیل اتمام برنامه پنجم توسعه و عدم تمدید آن، غیرقابل استفاده است.

مقالاتی که تا به امروز از وب سایت تیوان تراز ناب منتشر شده است و می تواند راهنمای شما باشد: