مفاهیم حقوق و دستمزد قسمت دوم

مفاهیم حقوق و دستمزد قسمت دوم

1400/2/15

 مجموعه تیوان تراز در این مقاله به ادامه توضیحات مفاهیم حقوق و دستمزد می پردازد. پیشنهاد می شود مقالات پیشین در خصوص مواردی در خصوص قانون کار و اصول رفتاری حسابدار حرفه ای مورد مطالعه قرار گیرد.

بن خواربار و حق مسکن :  « مشمول مالیات و بیمه می باشد »

بن خواربار و حق مسکن: این مبلغ همه ساله طی بخشنامه ای از طریق وزارت کار برای اشخاص متأهل و مجرد به صورت ثابت تعیین و اعلام می گردد. مبلغ برای یک ماه کارکرد کامل است لذا اگر شخصی کمتر از یک ماه کارکرد داشته باشد به نسبت روزهای کار تعدیل و پرداخت آن براساس مصوبه سال 85 قانون کار و شورای کارگری الزامی است.

تعداد روزهای کار کارگر در ماه × 30 ÷ مبلغ بن خواربار یا حق مسکن برای یک ماه

حق عائله مندي (اولاد): مشمول مالیات می گردد اما مشمول بیمه نیست

بر اساس ماده 8۶ قانون تأمین اجتماعی به افرادی که ازدواج نموده و دارای فرزند می گردند مبلغی به عنوان حق اولاد از سوی کارفرما پرداخت خواهد شد. در ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب 20 خرداد ۹2 مجلس شورای اسلامی مقرر شده «تمامی محدودیت های مقرر در قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب 2۶ اردیبهشت 72 و اصلاحات آن و سایر قوانین که بر اساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجادشده، لغو می شود.»

به ازای هر فرزند و بدون محدودیت در تعداد فرزندان، عائله مندی پرداخت نمایند.

مبلغ حق اولاد = تعداد فرزندان حداقل × %10 × حقوق وزارت کار به صورت ماهیانه

عائله مندی

کمک عائله مندی تا هرچند فرزند بیمه شده پرداخت می شود مشروط بر آنکه :

 1. 1. بیمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بیمه 720 روز کار را داشته باشد. ( سه سال سابقه کار )
 2. سن فرزندان از هجده سال کمتر باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشند تا پایان تحصیل یا در اثر بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون های پزشکی موضوع ماده ۹1 این قانون قادر بکار نباشند.
 3. میزان کمک عائله مندی 3برابر حداقل مزد روزانه کارگر ساده در مناطق مختلف برای هر فرزند درماه است.

وام ازدواج بیمه تامین اجتماعی:

بر اساس ماده 85 قانون تأمین اجتماعی به بیمه شده زن یا مرد که برای اولین بار ازدواج می کند مبلغی معادل یک ماه متوسط مزد یا حقوق بارعایت شرایط زیر به عنوان کمک ازدواج پرداخت می شود:

1- در تاریخ ازدواج رابطه استخدامی او با کارفرما قطع نشده باشد.

2- ظرف پنج سال قبل از تاریخ ازدواج حداقل حق بیمه 720 روز کار را به سازمان پرداخته باشد.

3- عقد ازدواج دائم بوده و در دفتر رسمی ازدواج به ثبت رسیده باشد.

تبصره 1- جمع دریافتی بیمه شده ظرف دو سال قبل از ازدواج تقسیم بر 24

تبصره 2- اگر طرفین عقد ازدواج واجد شرایط مذکور باشند، کمک ازدواج به هر دو نفر داده خواهد شد.

تعطيلات :

تعطیلی: روز جمعه، تعطیل هفتگی کارگران بوده که درازای آن مستحق دریافت مزد می باشند به هرحال ممکن است در بعضی از مشاغل، نیاز باشد تا کارکنان در روزهای جمعه نیز مشغول به کار گردند که در این صورت علاوه بر دریافت 40% بیشتر از مزد روزانه، باید روز دیگری در هفته به عنوان تعطیل هفتگی در نظر گرفته شود.

ماده 62 ق.ک: روز جمعه، روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد است.

ماده 63 ق.ک: علاوه بر تعطیلات رسمی کشور، روز کارگر ( 11 اردیبهشت ) نیز جزء تعطیلات رسمی کارگران به حساب می آید.

وام ازدواج

انواع مرخصی ها:

1- مرخصی استحقاقی: طبق ماده ۶4 ق.ک میزان مرخصی استحقاقی سالانه کارگران 26 روز کاری در سال است و ایام تعطیل هفتگی و یا تعطیل رسمی جزء این 26روز محاسبه نمی شود.

2- مرخصی استعلاجی: پس از تائید پزشک معتمد باید به تائید مسئول واحد محل خدمت کارگر برسد کارگر موظف است 24 ساعت قبل مرخصی خود را به مسئول مربوطه اعلام نماید. مرخصی استعلاجی نیز در کارت مرخصی ثبت و سوابق در پرونده پرسنلی نگهداری می شود مرخصی استعلاجی به هر میزان که باشد از کارکرد ماهیانه در گواهی کار کسر و جهت دریافت غرامت ایام بیماری توسط شرکت به سازمان تأمین اجتماعی ارجاع می گردد.

مرخصی بدون حقوق: چنانچه کارگر مرخصی استحقاقی نداشته باشد و از طرفی نیاز به مرخصی داشته باشد مجاز است با موافقت مسئول ذی ربط از مرخصی بدون حقوق استفاده نماید. سقف استفاده از مرخصی بدون حقوق برای کارکنان قراردادی در طول یک سال یک ماه هست.

مرخصی ازدواج و فوت: مشمول این قانون در موارد ازدواج دائم، فوت همسر، پدر، مادر و فرزندان حق برخورداری از 3 روز مرخصی با استفاده از مزد را خواهند داشت. و با مرخصی استحقاقی سالانه کارگران بی ارتباط بوده. ضمناً نمیتوان از این 3 روز مرخصی در زمان های دیگر استفاده کرد.

مرخصی زایمان: مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن ۹ ماه است. حقوق ایام مرخصی زایمان توسط سازمان تأمین اجتماعی پرداخت خواهد می گردد. بر اساس تبصره یک ماده 75 ق.ک پس از پایان مرخصی زایمان، کارگر زن به کار سابق خود بازمی گردد و این مدت با تائید سازمان تأمین اجتماعی جزء سوابق خدمت وی محسوب می شود.

مرخصی پاس شیر: بر اساس ماده ۶ قانون ترویج تغذیه نوزاد با شیر مادر و نیز حمایت از مادران شیرده کارگر زن مجاز است برای مدت 2 سال روزانه به مدت یک ساعت مرخصی استفاده نماید.

انواع مرخصی

 • برای مادرانی که صاحب فرزندان دوقلو و یا چند قلو می باشند روزانه به مدت 2 ساعت می باشد.
 • این ساعات شیردهی می تواند ابتدا یا انتهای ساعت کاری لحاظ گردد.
 • مرخصی هاي استفاده نشده: «مشمول بیمه و مالیات نیست»
 • بر اساس ماده ۶۶ قانون کار، حداکثر مدت ذخیره مرخصی معادل ۹ روز مرخصی بوده و مابقی آن باید در پایان سال به کارگر پرداخت گردد.( کارکنان دولتی مجاز به ذخیره مرخصی، تا سقف 15 روز می باشند )
 • استفاده از مرخصی برای کارکنان5 روز در ماه و 30 روز در سال با احتساب 4 روز جمعه مرخصی روزهای پنج شنبه 4 ساعت در نظر گرفته می شود.
 • مرخصی های ساعتی هر 8 ساعت یک روز محاسبه می شود.
 • ذخیره مرخصی بیشتر از ۹ روز امکان پذیر نیست.
 • هزینه هرروز مرخصی استفاده نشده برابر مزد روزانه هست.
 • مواد قانونی ضروري مرخصی:
 • برای کارکمتر از یک سال مرخصی مزبور به نسبت مدت کار انجام یافته محاسبه می شود.64 ق.ک
 • مرخصی سالیانه کارگرانی که به کارهای سخت و زیان آور اشتغال دارند 5 هفته می باشد. 65 ق.ک
 • بابت حج واجب در تمام مدت کار،فقط یک ماه، مرخصی استحقاقی یابدون حقوق استفاده می گردد.67 ق.ک
 • مرخصی کمتر از یک روز کار جزء مرخصی استحقاقی منظور می شود. 70 ق.ک
 • مدت مرخصی استعلاجی،با تائید سازمان تأمین اجتماعی جزء سوابق کار و باز نشستگی محسوب می شود.