مفاهیم حقوق و دستمزد قسمت آخر

مفاهیم حقوق و دستمزد قسمت آخر

1400/2/28

 

پیش از این 4 مقاله جامع در خصوص حقوق و دستمزد در وب سایت تیوان تراز ناب منتشر شده است و پیشنهاد می شود در اسرع وقت مطالعه شوند. 

  1. مفاهیم حقوق و دستمزد 1
  2. مفاهیم حقوق و دستمزد 2
  3. مفاهیم حقوق و دستمزد 3
  4. مفاهیم حقوق و دستمزد 4

 

قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

ماده 56:

صد در صد (100%) حقوق و فوق العاده شغل و سایر فوق العاده ها اعم از مستمر و غیر مستمر شاهد، جانبازان و آزادگان و رزمندگان با حداقل دوازده ماه حضور در جبهه از پرداخت مالیات معاف می باشند.

ماده 25:

پنجاه درصد (50%) حقوق و مزایا یا دستمزد مشمول مالیات یکی از اولیاء افراد دارای معلولیت خیلی شدید و شدید مادامی که مسئولیت پرداخت هزینه های مرتبط بر معلولیت فرد بر عهده اولیاء است از پرداخت مالیات معاف است. گواهی تأیید نوع و شدت معلولیت افراد مشمول این ماده از سوی کمیسیون پزشکی تشخیص نوع و شدت معلولیت سازمان ارائه خواهد شد.

نرخ مالیات بر درآمد حقوق

ماده 86:

پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف اند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده 85 این قانون محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه های بعد فقط تغییرات را صورت دهند .

تبصره 1 :

در مورد پرداخت هایی که از طرف غیر از پرداخت کننده اصلی حقوق به اشخاص حقیقی به عمل می آید , پرداخت کنندگان مکلف اند هنگام هر پرداخت , مالیات متعلق را با رعایت معافیت های قانونی مربوط به حقوق به جز معافیت موضوع ماده 84 این قانون , به نرخ مقطوع 10% محاسبه کسر و تا پایان ماه بعد با فهرستی حاوی نام و نشانی دریافت کنندگان و میزان آن را به اداره امور مالیاتی محل پرداخت کنند و در صورت تخلف , مسئول پرداخت مالیات و جریمه های متعلق خواهند بود .

قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

نرخ مالیات بر درآمد حقوق

تبصره 2:

پرداخت های دانشگاه ها,مراکز و موسسات آموزش عالی,پژوهشی و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم,تحقیقات وفناوری وبهداشت,درمان وآموزش پزشکی و سایر موسسات آموزشی و پژوهشی قانونی دارای مجوز رسمی از وزارتین فوق الذکر میباشند ,به اشخاص حقیقی اعم ازکارکنان و غیرکارکنان خود در قالب حق التدریس مشمول مالیات مقطوع به نرخ 10% و حق التحقیق,حق پژوهش و قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی مشمول مالیات مقطوع به نرخ 5% , با رعایت سایر احکام مقرر در تبصره یک خواهد بود .

تبصره های ماده 86

تبصره 1 :

پرداخت کننده غیر اصلی مالیات متعلق با رعایت معافیت های قانونی به جز معافیت ماده 84 نرخ مقطوع 10%

تبصره2 :

پرداخت توسط دانشگاهها مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری به غیر از کارکنان خودحق التدریس (نرخ مقطوع 10% )قرارداهای تحقیقاتی و پژوهشی - حق التحقیق - حق پژوهش  ( نرخ مقطوع 5% )

 

استـــــــرداد

ماده 87 :

اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق طبق مقررات این قانون مسترد خواهد شد مشروط  بر اینکه بعد از انقضای تیر ماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست کتبی حقوق بگیر از اداره امور مالیاتی محل سکونت مورد مطالبه قرارگیرد .

اداره امور مالیاتی مذکور موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم درخواست رسیدگی های لازم را معمول و در صورت احراز اضافه پرداختی و نداشتن بدهی قطعی دیگر در آن اداره امور مالیاتی نسبت به استرداد اضافه پرداختی از محل وصولی های جاری اقدام کند . در صورتی که درخواست کننده بدهی قطعی مالیاتی داشته باشد اضافه پرداختی به حساب بدهی مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد .

شروط استرداد اضافه پرداختی مالیات حقوق:

  1.  در فاصله زمانی انقضای تیر ماه سال بعد تا آخر آن سال
  2. در خواست کتبی حقوق بگیر از اداره مالیاتی محل سکونت

بخشنامه های مرتبط با استرداد

بخشنامه 30/4/2140/4946 مورخ 1370/02/28

الف : در مواردیکه کارفرما با در نظرگرفتن کلیه معافیتهای قانونی مربوط به درآمد حقوق نسبت به کسر و واریز مالیات حقوق بگیر به حوزه مالیاتی اقدام نموده لکن حقوق بگیر به عللی مانند ترک خدمت در ضمن سال و امثالهم بابت مالیات بردرآمد حقوق اضافه پرداختی داشته باشد درچنین مواردی چون کارفرما مقررات مالیاتی را بطور صحیح اجراء نموده است واضافه پرداختی بر مبنای مقررات تحقق یافته برای استرداد اضافه پرداختی مالیات لازم است حقوق بگیر طبق مدلول ماده 87 اقدام نماید.

  1. بخشنامه های مرتبط با استرداد

بخشنامه 30/4/2140/4946 مورخ 1370/02/28

ب :هرگاه اضافه پرداختی بعلت عدم آگاهی ازمقررات قانونی و یا اشتباه در محاسبه ازطرف کارفرما تحقق یافته است کارفرما بدون رعایت معافیتهای مذکور درقانون اقدام به کسرمالیات ازحقوق بگیر وواریزآن بحساب مالیاتی نموده باشد چنین مواردی موضوعا ازشمول حکم ماده 87 خارج بوده و درخواست استرداد آن مقید به محدوده زمانی خاصی نمیباشد و بنا به احکام کلی ماده 242و ماده 243قابل استرداد خواهد بود و حوزه صالح برای استرداد همان حوزه ای است که مالیات به حساب آن واریز شده است ضمنا در موارد مذکور در این بند کارفرما میتواند حسب درخواست کارکنان ذینفع و پس از هماهنگی با حوزه مالیاتی مربوط نسبت به جبران اضافه پرداختی طی فهرست مالیات حقوق ماههای بعد تاتسویه آن اقدام نماید.

 

قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

تکالیف دریافت کنندگان حقوق

ماده 88 :

در مواردی که از اشخاص مقیم خارج که در ایران شعبه یا نمایندگی ندارند حقوق دریافت شود دریافت کنندگان حقوق مکلف اند تا پایان ماه بعد از تاریخ دریافت حقوق مالیات متعلق را طبق مقررات این فصل به اداره امور مالیاتی محل سکونت خود پرداخت و تا آخر تیرماه سال بعد اظهارنامه مالیاتی مربوط به حقوق دریافتی خود را به اداره امور مالیاتی مزبور تسلیم نمایند .

اتباع خارجه

ماده 89 :

صدور پروانه خروج از کشوریا تمدید پروانه اقامت و یا اشتغال برای اتباع خارجه ,به استثنای کسانی که مطابق مقررات این قانون از پرداخت مالیات معاف می باشند ,موکول به ارائه ی مفاصاحساب مالیاتی یا تعهد کتبی کارفرمای اشخاص حقوقی ایرانی طرف قرارداد با کارفرمای اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی ثالث ایرانی است .

مرور زمان مالیات بر حقوق

ماده 90 :

در مواردی که پرداخت کنندگان حقوق, مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند یا کمتر از میزان واقعی پرداخت نمایند , اداره امور مالیاتی ذی صلاح مکلف است مالیات متعلق را به انضمام جرائم موضوع این قانون محاسبه و از پرداخت کنندگان حقوق که در حکم مودی میباشند به موجب برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 این قانون مطالبه کند .

حکم این ماده نسبت به مشمولان ماده 88 این قانون نیز جاری خواهد بود .

جریمه عدم ارسال لیست

ماده 197 :

نسبت به اشخاصی که به شرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مودی می‌باشند،‌ در صورتی که از تسلیم آنها در موعد مقرر خودداری و یا بر خلاف واقع تسلیم نمایند، جریمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از دو درصد (2%) حقوق‌ پرداختی و در خصوص پیمان­کاری یک درصد (1%) کل مبلغ قرارداد و در هر حال با مودی متضامنا مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.

جریمه عدم پرداخت مالیات حقوق

ماده 199 :

هر شخص حقیقی یا حقوقی که به ‌موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر است درصورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسوولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت، مشمول جریمه‌ای معادل ده ‌درصد (10%) مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو­ و نیم­‌درصد (2/5%) مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر از سررسید پرداخت، خواهد بود.

چنانچه مالیات توسط دریافت‌کننده وجوه پرداخت شود، دراین­صورت جریمه دو و نیم ‌درصد (2/5%) موضوع این ماده تا تاریخ پرداخت مالیات توسط مودی مزبور از مکلفین به کسر و ایصال مالیات، مطالبه و وصول خواهد شد.

حقوق پرداختی به بازنشستگان

بخشنامه 230/33325/د مورخ 1392/11/15

وجوه پرداختی به افراد بازنشسته که از سازمانهای مختلف حقوق بازنشستگی دریافت می نمایند و مجددا بطور تمام وقت یا نیمه وقت به عنوان حقوق بگیر با مراکز دیگر همکاری می نمایند، با عنایت به ماده 82 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه های بعدی آن همـانند سایر حـقوق بگیران بدون توجه به وضعیت بازنشستگی آنان پس از کسر معافیت مقرر در ماده 84 اصلاحی قانون مزبور ( مشروط به عدم استـفاده از معافیت موضوع ماده 84 قانون فوق به دلیل داشتن درآمد حـقوق از محل دیگر ) مـشمول مـالیات بـر درآمد حقوق بوده و مالیات آن می بایست وفق مقررات ماده 85 قانون یاد شده محاسبه،کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریزگردد.

حقوق بازنشستگان

مالیات بردرآمد ورزشکاران

بخشنامه 200/36693 مورخ 1389/12/22

الف : درآمد ورزشکاران و مربیان ورزشی حرفه ای اعم از ایرانی و خارجی که در رشته های مختلف ورزشی فعالیت می نمایند و حسب دستورالعمل های فدراسیون ذیربط، باشگاه های طرف قرارداد با آنان مکلفند یک نسخه از قرارداد منعقده فی ما بین را در کلیه امور ورزشی حرفه ای به کمیته نقل و انتقالات سازمان لیگ حرفه ای مربوط ارسال و ثبت نمایند. در این صورت اشتغال آنان به عنوان فعالیت حرفه ای محسوب و مشمول مالیات بر درآمد مشاغل با رعایت سایر تکالیف مقرر قانونی مربوط حسب مورد خواهند بود.

بخشنامه 200/36693 مورخ 1389/12/22

ب : وجوهی که ورزشکاران غیرحرفه ای، مربیان، سرپرستان و همچنین کادر فنی و تیمهای مختلف ورزشی در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشـتغال به امـور ورزشـی از اشـخاص حـقیقی و حـقوقی بـر حـسب مـدت زمـان معـین دریـافت می نمـایند مـشمول فـصل مالیات بر درآمد حقوق می باشد که پرداخت کنندگان حقـوق مکـلفند پس از اعمال معافیت های مقرر مازاد آن را طبق نرخ های مقرر در ماده 85 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80 محاسبه و ضمن رعایت سایر مقررات مربوط وفق ماده 86 قانون موصوف مالیات متعلق را ظرف مهلت مقرر کسر و به واحد مالیاتی محل پرداخت نمایند.  

ذخیره حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده

بخشنامه 200/98/91 مورخ 1398/10/30

بند1: ثبت و شناسایی ذخیره های یادشده مشمول تسلیم فهرست حقوق نبوده و در زمان رسیدگی به مالیات حقوق، موضوع شمول مالیات حقوق و یا اعمال معافیت مالیاتی و همچنین شمول جریمه ماده 197 قانون مالیاتهای مستقیم به مبالغ فوق در زمان ذخیره گیری فاقد موضوعیت می باشد.

بند2: هزینه مربوط به ذخیره حق سنوات به میزان مندرج در جزء و بند ( 2 ) ماده 148 قانون مالیات های مستقیم (معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابه التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل)  به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی خواهد گردید.

ذخیره حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده

بخشنامه 200/98/91 مورخ 1398/10/30

بند3: هزینه مربوط به ذخیره حقوق ایام مرخصی استفاده نشده با توجه به عدم پیش بینی در مواد 147 و 148 قانون مالیات های مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قابل پذیرش نخواهد بود، لیکن هزینه مذکور در زمان پرداخت و یا تخصیص (بستانکار نمودن حقوق بگیر) به استناد بند 2 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.