خدمات مالیاتی مجموعه تیوان تراز
تکامل چارچوب نظارتی حول مالیات بسیار پیچیده شده است. این امر بیشتر به دلیل افزایش مدل های تجاری فرامرزی است. مدیریت چنین پیچیدگی ای برای شرکت ها به منظور افزایش حداکثر ارزش از هر تصمیم مهم تجاری ، به یک ضرورت تبدیل شده است. در حالی که اطمینان حاصل می کنیم که شما از رعایت آن پیروی می کنید ، اما مطمئناً اطمینان حاصل می کنیم که برای کسب و کار شما ارزش ایجاد می کنیم و بهترین مشاوره و مالیات را به شما ارائه می دهیم.

خدمات مالیات داخلی

 • مالیات مستقیم
  1. حسابرسی های مالیاتی
  2. اظهارنامه مالیاتی سالانه
  3. انطباق مالیات بر درآمد
  4. مشاور مشاوره مالیات
 • مالیات غیر مستقیم
  1. مشاوره مالیات بر ارزش افزوده
  2. مشاوره مالیات غیر مستقیم
  3. کمک حسابرسی وظیفه گمرکی
  4. کمک مالیات تجاری

خدمات مالیاتی بین المللی

 • خدمات مالیاتی مهاجران
  1. تهیه و محاسبه درآمد و مالیات بر آن
  2. تهیه و ارائه اظهارنامه مالیات بر درآمد
  3. مشاوره در امور مالیات
 • مشاوره اجتناب از مالیات مضاعف
  1.  جلوگیری از هرگونه مالیات مضاعف 
  2. از مطابقت با قوانین مالیاتی محلی و بین المللی اطمینان حاصل کنید

خدمات مالیاتی تیوان:

 • برنامه ریزی به منظور ساماندهی مالیات شرکت ها و موسسات و مشاغل
 • ارائه مشاوره مالیاتی بر اساس فعالیت های تجاری
 • تهیه و نگارش دفاتر قانونی ( روزنامه و کل) مطابق آیین نامه اجرای ماده 95 ق م م
 • تهیه وتنظیم و ارسال اظهارنامه مالیات بر درآمد شرکتها و موسسات (اظهارنامه ماده 110)
 • تهیه وتنظیم و ارسال اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی (مشاغل)
 • تهیه و ارسال اظهارنامه مالیات برارزش افـزوده و اجرای عملیات حسابداری و رسیدگی مالیاتی
 • تهیه و تنظیم اظهارنامه املاک (مالیات بر درآمد اجاره )
 • تهیه و تنظیم اظهارنامه انحلال شرکت ها و موسسات ( اظهارنامه ماده 116)
 • محاسبات مالیات حقوق کارکنان و تهیه لیست مالیات حقوق و ارسال به سامانه امور مالیاتــی
 • تهیه و ارسال صورت معاملات فصلی موضوع ماده 169 ق م م بصورت آنلاین و آفلاین
 • خدمات مالیاتی در خصوص اجرای تکالیف مالیاتی (مالیات اجاره ،مالیات اشخاص خارجی و نقل و انتقال)
 • خدمات مالیاتی پی گیـری و استرداد اضافه پرداختی به اداره امور مالیاتی ارزش افزوده
 • خدمات مالیاتی در زمینه آماده سازی مدارک برای رسیدگی مالیاتی عملکرد و ارزش افزوده
 • حضور درمراحل رسیدگی مالیاتی به اظهارنامه های مالیاتی تا اخذ برگ تشخیص مالیاتی
 • تنظیم لایحه مالیاتی دفاعی بــــا تکیه بر آخرین قوانین و مقررات و آیین نامه های مالیاتی
 • خدمات مالیات تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی برای شرکتهای تازه تاسیس
 • خدمات مالیاتی در زمینه پی گیری و اخذ گواهی ماده 186 و 187 ق م م 
 • خدمات مالیاتی برای شرکتهای تولیدی ، بازرگانـی ،خدماتی و پیمانکاری
 • خدمات مالیاتی برای شرکت های خارجی مستقر در ایران و شرکت های واردات و صادرات
 • خدمات حسابداری مالیاتی در خصوص ارزش افزوده ، حقوق و سایر موارد
 • خدمات مالیاتی نظارت بر کادر حسابداری مالیاتی شرکت ها و موسسات و مشاغل